Besluit van 19 juni 1970, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 87, eerste lid, der Ziektewet

Ziekengelduitkering bij bijzondere werktijdregeling

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 12 mei 1970, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. W.V., nr. 52235;
De Raad van State gehoord (advies van 27 mei 1970, nr. 9).
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 12 juni 1970, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. W.V., nr. 52613;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is bevoegd ten aanzien van bepaalde groepen van bij haar verzekerde werknemers, voor wie laatstelijk vóór het intreden van de ongeschiktheid tot werken een werktijdregeling gold, krachtens welke een werkweek van meer dan vijf dagen van toepassing was, regelen te stellen ten gevolge waarvan:

 • a.

  in afwijking van het bepaalde in artikel 29, tweede lid, der Ziektewet, ziekengeld wordt toegekend over de zaterdagen en zondagen, waarop volgens de in de aanhef bedoelde werktijdregeling door de tot bedoelde groepen behorende werknemers zou zijn gewerkt, zo de ongeschiktheid tot werken niet was ingetreden;

 • b.

  in afwijking van het bepaalde in artikel 29, tweede lid, der Ziektewet geen ziekengeld wordt toegekend over de dagen waarop volgens de in de aanhef bedoelde werktijdregeling door de tot bedoelde groepen behorende werknemers niet zou zijn gewerkt, zo de ongeschiktheid tot werken niet was ingetreden;

 • c.

  in afwijking van het bepaalde in artikel 9, eerste lid, tweede volzin, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, voor de berekening van het ziekengeld het dagloon, hetwelk bij een zesdaagse werkweek meer dan 5/6 en bij een zevendaagse werkweek meer dan 5/7 bedraagt van het in die volzin bedoelde bedrag, voor dat meerdere buiten beschouwing wordt gelaten.

Artikel

2

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is eveneens bevoegd ten aanzien van bepaalde groepen van bij haar verzekerde werknemers, die laatstelijk vóór het intreden van de ongeschiktheid tot werken in ploegendienst werkzaam waren ingevolge een werktijdregeling, krachtens welke volgens een vast rooster op bepaalde dagen door de tot bedoelde groepen behorende werknemers geen arbeid werd verricht, regelen te stellen, ten gevolge waarvan:

 • a.

  in afwijking van het bepaalde in artikel 29, tweede lid, der Ziektewet ziekengeld wordt toegekend over de zaterdagen en zondagen, waarop volgens het in de aanhef bedoelde rooster door de werknemers zou zijn gewerkt, zo de ongeschiktheid tot werken niet was ingetreden;

 • b.

  in afwijking van het bepaalde in artikel 29, tweede lid, der Ziektewet geen ziekengeld wordt toegekend over de dagen, waarop volgens het in de aanhef bedoelde rooster door de werknemers niet zou zijn gewerkt, zo de ongeschiktheid tot werken niet was ingetreden;

 • c.

  in afwijking van het bepaalde in artikel 9, eerste lid, tweede volzin, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, voor de berekening van het ziekengeld over in eenzelfde kalenderweek gelegen dagen het dagloon, hetwelk meer bedraagt dan het vijfvoud van het in genoemde volzin bedoelde bedrag, gedeeld door het aantal dagen, waarop volgens het in de aanhef bedoelde rooster in die kalenderweek door de werknemers zou zijn gewerkt, zo de ongeschiktheid tot werken niet was ingetreden, voor dat meerdere buiten beschouwing wordt gelaten.

Artikel

3

In de regelen als bedoeld in artikel 1 kunnen ten aanzien van werknemers voor wie laatstelijk vóór het intreden van de ongeschiktheid tot werken een werktijdregeling gold, krachtens welke op 5 dagen per week werd gewerkt, waaronder de zaterdag en/of de zondag, bepalingen worden opgenomen ten gevolge waarvan:

 • a.

  in afwijking van het bepaalde in artikel 29, tweede lid, der Ziektewet ziekengeld wordt toegekend over zaterdagen en zondagen, waarop volgens de in de aanhef bedoelde werktijdregeling door de werknemers zou zijn gewerkt, zo de ongeschiktheid tot werken niet was ingetreden;

 • b.

  in afwijking van het bepaalde in artikel 29, tweede lid, der Ziektewet geen ziekengeld wordt toegekend over dagen waarop volgens de in de aanhef bedoelde werktijdregeling door de werknemers niet zou zijn gewerkt, zo de ongeschiktheid tot werken niet was ingetreden.

Artikel

4

Voor de toepassing van artikel 46, eerste lid, letter a, tweede en vijfde lid, der Ziektewet wordt over dagen, waarover volgens het bij dit besluit bepaalde geen ziekengeld wordt toegekend, de verzekering geacht voort te duren.

Artikel

5

Vervallen

Artikel

6

Voor de bepaling van het aantal dagen, bedoeld in artikel 46, eerste lid, letter b, der Ziektewet wordt een werknemer, aan wie ingevolge het bij dit besluit bepaalde over meer, dan wel over minder dan 5 dagen per kalenderweek ziekengeld wordt toegekend, geacht over 5 dagen per kalenderweek ziekengeld te zijn toegekend.

Artikel

7

Ons besluit van 30 juni 1967, Stb. 360, wordt ingetrokken.

Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, B. ROOLVINK.
De Minister van Justitie, C. H. F. Polak.