Commissie automatisering salarisadministratie onderwijs

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen.
Overwegende, dat in verband met een reorganisatie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en een gewijzigde taakstelling van het Rijks Computercentrum (voorheen Rijkscentrale voor Mechanische Administratie) de instellingsbeschikking van de Commissie automatisering salarisadministratie onderwijs opnieuw dient te worden vastgesteld,

Besluit:

Artikel

1

Er is een Commissie automatisering salarisadministratie onderwijs (C.A.S.O.).

Artikel

2

De C.A.S.O. heeft tot taak de Minister van Onderwijs en Wetenschappen (hierna te noemen: de Minister) desgevraagd of eigener beweging van advies te dienen omtrent alle aangelegenheden betreffende automatisering der salarisadministratie bij het onderwijs en contact te onderhouden met de daarbij betrokken instellingen.

Artikel

3

Artikel

4

De voorzitter van de C.A.S.O. kan subcommissies instellen, waarin behalve leden van de C.A.S.O. ook anderen zitting kunnen hebben.

Artikel

5

Zowel de C.A.S.O. als haar subcommissies zijn bevoegd zich door derden te doen bijstaan.

Artikel

6

De C.A.S.O. brengt jaarlijks vóór 1 maart aan de Minister schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden over het afgelopen kalenderjaar.

Artikel

7

Deze beschikking treedt in werking op 1 juli 1970.

De beschikking van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen dd. 5 juli 1967, kenmerk ABD, nr. 705 (Stcrt. 1967, 147), wordt ingetrokken.