Besluit van 28 september 1970, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 27, derde lid, van de Overgangswet ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Besluit ex artikel 27, derde lid, Overgangswet ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 13 augustus 1970, nr. 0730934, afdeling Juridische Zaken;
Overwegende, dat het wenselijk is, het bepaalde in artikel 26, eerste lid, van de Woningwet van toepassing te verklaren in gemeenten, waar de situatie op de woningmarkt zulks toelaat;
De Raad van State gehoord, advies van 26 augustus 1970, nr. 5;
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 18 september 1970, nr. 0917926, afdeling Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

art

1

Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening, W. F. SCHUT.
De Minister van Justitie, C. H. F. POLAK.