Tariefregeling Rijksberoepskeuzevoorlichting 1970

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Overwegende dat het wenselijk is de grondslagen van de Tariefregeling Rijksberoepskeuzevoorlichting 1963 (Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 2 september 1963, nr. 82508, afd. R.A.B. 4a (Stcrt. 1963, nr. 175)1)Laatstelijk gewijzigd bij Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 8 februari 1968, nr. 116121, directie S.A.B. IIIa (Stcrt. 1968, nr. 32). aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen welke zich gedurende de laatste jaren hebben voorgedaan;
Overwegende dat bovendien de kostenstijgingen, welke hebben plaatsgevonden na de laatste herziening van het volgens genoemde Tariefregeling geldende tarief der vergoedingen voor schoolkeuze-, studiekeuze- en beroepskeuze-onderzoeken, verricht door de gewestelijke arbeidsbureaus een aanpassing van het niveau deze vergoedingen gewenst maken;
Overwegende dat het derhalve wenselijk is de Tariefregeling Rijksberoepskeuzevoorlichting 1963 te wijzigen,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

De verschuldigde vergoedingen bedragen voor:

  • a.

    leerlingen van het voortgezet onderwijs, die in schoolverband worden onderzocht f 69

  • b.

    leerlingen van het lager of voortgezet onderwijs, die niet in schoolverband worden onderzocht f 80

  • c.

    personen, die niet tot de onder a en b aangegeven categorieën kunnen worden gerekend f 93

Artikel

4

De Directeur-Generaal voor de Arbeidsvoorziening kan in gevallen, waarin naar zijn oordeel de financiële omstandigheden van degene, die de vergoeding is verschuldigd, daartoe aanleiding geven, op een desbetreffend verzoek vermindering of ontheffing van de verschuldigde vergoeding verlenen

Artikel

5

Geen vergoeding is verschuldigd, indien het onderzoek plaats heeft op verzoek van een ambtenaar van een gewestelijk arbeidsbureau uit hoofde van diens functie.

Artikel

6

De Tariefregeling Rijksberoepskeuzevoorlichting 1963 (Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 2 september 1963, nr. 82508. Afdeling R.A.B. 4a (Stcrt. 1963, nr. 175) wordt ingetrokken.

Artikel

7

Indien zulks voor de aanvrager der onderzoeken gunstiger is, wordt de vergoeding, verschuldigd voor onderzoeken die zijn aangevraagd vóór de inwerkingtreding van dit besluit en ten aanzien waarvan tegenover de aanvrager geen voorbehoud is gemaakt omtrent een eventuele wijziging van de tarieven bij het verrichten der onderzoeken na de inwerkingtreding van dit besluit, berekend op grond van de op de datum van aanvrage geldende tarieven.

Artikel

8

Dit besluit kan worden aangehaald als Tariefregeling Rijksberoepskeuzevoorlichting 1970.

Artikel

9

's-Gravenhage
De Minister voornoemd, B.Roolvink