Algemene contributieverordening

Algemene contributieverordening

De ledenvergadering van de Orde Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Stelt de volgende verordening vast:

I

Contributiegroepen

Artikel

1

Artikel

3

Artikel

4

II

Bijzondere regelingen

Artikel

5

Artikel

6

Leden die in de loop van een boekjaar in het accountantsregister zijn ingeschreven, zijn voor dat boekjaar contributie verschuldigd naar evenredigheid van het aantal volle maanden van het boekjaar – een gedeelte van een maand voor een volle gerekend – vanaf het tijdstip van inschrijving in het register.

Artikel

7

In afwijking van het bepaalde in het voorgaande artikel zijn leden die na 31 juli van een boekjaar in het accountantsregister zijn ingeschreven, voor dat boekjaar geen contributie meer verschuldigd.

Artikel

8

Artikel

9

Indien een lid komt te overlijden voordat de contributie voor het lopende boekjaar door de algemene ledenvergadering is vastgesteld, wordt deze niet meer ingevorderd.

Artikel

10

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen te zijner beoordeling gehele of gedeeltelijke ontheffing van contributiebetaling te verlenen dan wel reeds betaalde contributie geheel of gedeeltelijk te restitueren.

III

Inning

Artikel

11

Het bestuur doet aan elk lid mededeling in welke contributiegroep hij is ingedeeld, welke bijzondere regeling eventueel is toegepast en welk bedrag hij is verschuldigd.

Artikel

12

IV

Instellen van beroep

Artikel

13

Artikel

14

Vervallen

V

Slotbepalingen

Artikel

15

De voorzitter,P.C.Louwers