Aanwijzingsregeling opsporingsambtenaren Wet op de loonvorming

Aanwijzing ambtenaren Loontechnische Dienst als opsporingsambtenaren

Aanwijzingsregeling opsporingsambtenaren Wet op de loonvorming

in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid:

  • 1.

    de ambtenaren van de Loontechnische Dienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid aan te wijzen als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften, gesteld bij of krachtens de Wet op de loonvorming, voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten;

  • 2.

    te bepalen dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag, volgende op die der bekendmaking.

's-Gravenhage
De Staatssecretaris voornoemd,
K. Wiersma