Besluit van 10 december 1970, houdende overbrenging van de aangelegenheden betreffende woonschepen naar het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Besluit overbrenging aangelegenheden woonschepen naar het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze minister-president, minister van Algemene Zaken van 4 december 1970, nr. 193455, mede namens Onze minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en Onze minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;
Gezien Ons besluit van 14 april 1965 (Stb. 1965, 146);
Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig

artikel

De zorg voor de aangelegenheden betreffende woonschepen, thans behorende tot de taak van het departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (Directoraat-Generaal voor Maatschappelijke Ontwikkeling), gaat met ingang van 1 januari 1971 over naar het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Onze ministers van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze ministers, aan de Raad van State, aan de Algemene Rekenkamer en aan de Kamers der Staten-Generaal.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, DE JONG.
De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, M. KLOMPÉ.
De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, W. F. SCHUT.
De Minister van Justitie, C. H. F. POLAK.