Besluit van 30 december 1970, tot vaststelling van de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 349, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel

Besluit dagboeken voor schepen 1970

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 november 1970, no. 60.655 J, Directoraat-Generaal van Scheepvaart, mede namens Onze Minister van Justitie;
Overwegende dat het Besluit van 4 november 1926, Stb. 369, zoals dat sedert is gewijzigd, aanpassing behoeft aan de huidige terzake bestaande omstandigheden;
Gelet op artikel 349, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel;
De Raad van State gehoord (advies van 9 december 1970 nr. 12);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 december 1970, no. 61,071/J, Directoraat-Generaal van Scheepvaart, mede namens Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Voor de toepassing van dit besluit wordt onder zeeschip niet een zeevissers- en kustvissersschip verstaan.

Artikel

2

Als dagboek mag alleen een deugdelijk uitgevoerd boek van stevig papier worden gebruikt.

Artikel

3

Artikel

4

Vervallen

Artikel

5

De in de modellen opgenomen bladwijzer mag met andere dan de in het model vermelde onderwerpen worden aangevuld.

Artikel

6

Vervallen

Artikel

7

Ons besluit van 4 november 1926 (Stb. 369), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 26 november 1969 (Stb. 529), wordt ingetrokken.

Artikel

8

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit dagboeken voor schepen 1970".

Het treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Justitie zijn belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Verkeer en Waterstaat, J. A. BAKKER.
De Minister van Justitie, C. H. F. POLAK.
De Minister van Justitie, C. H. F. POLAK.

Bijlage

I

Vervallen

Bijlage

II

Vervallen

Bijlage

III

Vervallen