Tabaksbeschikking 1971-I

De Minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze beschikking bepaalde wordt verstaan onder:

tabak:

de goederen, vallend onder post 2401 van het Tarief van Invoerrechten;

Verordening:

Verordening (E.E.G.) Nr. 727/70 van de Raad van Ministers van de Europese Gemeenschappen van 21 april 1970 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak (Pb. E.G. Nr. L 94);

uitvoeringsregelingen:

regelingen van de Raad van Ministers of de Commissie van de Europese Gemeenschappen ter uitvoering van de Verordening.

Artikel

2

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij verricht ten titel van interventie de aankopen van tabak, met inachtneming van hetgeen dienaangaande in de Verordening en de uitvoeringsregelingen is bepaald.

Artikel

3

Vervallen

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

7

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij, P. J.Lardinois