Wet van 25 maart 1971, tot instelling van een gemeente Dronten

Wet tot instelling van een gemeente Dronten

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is over te gaan tot instelling van een gemeente Dronten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk

I

Instelling van een gemeente

Artikel

1

Ingesteld wordt een gemeente, genaamd Dronten.

Artikel

2

Het gebied van de gemeente Dronten wordt als volgt bepaald:

uitgaande van het punt van samenkomst van de grens tussen de gemeente Kampen (provincie Overijssel) en de gemeente Doornspijk (provincie Gelderland), waarvan de coördinaten in het stelsel van de rijksdriehoekmeting zijn:

X = + 32384,16 en Y = + 40495,55, gelegen in het Veluwemeer wordt de grens, gaande in algemeen zuidelijke richting, gevormd door de grens tussen de gemeenten Doornspijk, Elburg en Ermelo en het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders", vastgesteld bij wet van 9 maart 1968, Stb. 118, houdende "wijziging en vaststelling van de grens tussen de gemeenten Doornspijk, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Putten en Nijkerk en het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders", tevens wijziging en vaststelling van de grens tussen de provincie Gelderland en dat openbaar lichaam, tot het punt, waarvan de coördinaten in het stelsel van de rijksdriehoekmeting zijn:

X = + 20257,24 en Y = + 24988,88, gelegen in het Veluwemeer.

Vanaf laatstgenoemd punt wordt de grens, gaande in algemeen noordwestelijke richting, gevormd door de kortste verbindingslijnen tussen achtereenvolgens dit punt en de punten, waarvan de coördinaten in het stelsel van de rijksdriehoekmeting zijn:

X = + 18837,31 ; Y = + 27850,97

X = + 18657,48 ; Y = + 27761,29

X = + 18379,14 ; Y = + 28319,58

X = + 18076,51 ; Y = + 28168,51

X = + 18241,40 ; Y = + 29649,34

X = + 17172,79 ; Y = + 30842,65

X = + 17821,65 ; Y = + 31419,45

X = + 15768,99 ; Y = + 34068,90

X = + 15255,45 ; Y = + 34762,90

X = + 15817,40 ; Y = + 35178,72

X = + 15341,54 ; Y = + 35821,81

X = + 13858,52 ; Y = + 38390,48

X = + 13634,48 ; Y = + 39918,30

X = + 13855,01 ; Y = + 39933,66

X = + 13709,37 ; Y = + 41976,98

X = + 13587,57 ; Y = + 45327,87

X = + 13575,36 ; Y = + 45446,79

X = + 13573,73 ; Y = + 45446,35

X = + 12299,72 ; Y = + 50112,69,

waarvan laatstgenoemde coördinaten het punt bepalen, gelegen in het IJsselmeer op de grens van het gebied van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders", vastgesteld krachtens artikel 2 van de Wet openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" (Stb. 1955, 521) bij Koninklijk besluit van 29 december 1955, nr. 21 (Stcrt. 1956, 7).

Vanaf laatstgenoemd punt volgt de grens, gaande aanvankemeen noordoostelijke richting, de grens van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" tot het punt van samenkomst met de grens van de gemeente Noordoostpolder.

Vanaaf laatstgenoemd punt volgt de grens, gaande aanvankekelijk in algemeen zuidoostelijke richting, de grens van de gemeente Noordoostpolder, vastgesteld bij Wet van 19 januari 1962, Stb. 11, tot het punt van samenkomst van de grens van deze gemeente met de grens van de gemeente Kampen, welk punt is gelegen in het Ketelmeer.

Vanaf laatstgenoemd punt volgt de grens, gaande aanvankelijk in zuidelijke richting, de grens van de gemeente Kampen, tot het punt van samenkomst van de grens van deze gemeente met de grens van de gemeente Doornspijk, tevens het punt van samenkomst van de grens tussen de provincie Overijssel en de provincie Gelderland, van welk punt de coördinaten het stelsel van de rijksdriehoekmeting zijn X = + 32384,16 en Y = + 40495,55.

Artikel

3

Het in artikel 2 omschreven gebied houdt op deel uit te maken van het gebied van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders".

Hoofdstuk

II

Hoger gezag

Artikel

4

Vervallen

Hoofdstuk

III

Rechtskracht voorschriften en uitoefening bevoegdheden

Artikel

5

Artikel

6

De op de dag vóór die van inwerkingtreding van deze wet voor het in artikel 2 omschreven gebied ingevolge artikel 11 van de Wet openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" geldende plannen tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden worden aangemerkt als door het bevoegde gezag der gemeente Dronten ingevolge de Wet op de Ruimtelijke Ordening vastgestelde en ingevolge die wet goedgekeurde bestemmingsplannen. Deze plannen behouden hun rechtskracht totdat het bevoegde gezag der gemeente Dronten anders bepaalt.

Artikel

7

De bevoegdheid tot het heffen en invorderen van bestaande plaatselijke belastingen in het in artikel 2 omschreven gebied over een belastingjaar, dat vóór de dag van inwerkingtreding van deze wet is aangevangen, wordt uitgeoefend door de organen en ambtenaren van de gemeente Dronten.

Hoofdstuk

IV

Overgang rechten, lasten, verplichtingen en bezittingen

Artikel

8

Artikel

9

Indien in verband met het bepaalde in artikel 8, eerste en tweede lid, een verrekening dient plaats te vinden, bepaalt Onze Minister van Binnenlandse Zaken, de betrokken besturen gehoord, het bedrag en de wijze van betaling daarvan.

Artikel

10

Ten aanzien van de uitkeringen, welke van overheidswege over de vóór de datum van inwerkingtreding dezer wet aangevangen boekingstijdvakken, dienstjaren of uitkeringsjaren aan het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" zijn verschuldigd, kan Onze Minister van Binnenlandse Zaken, de betrokken besturen gehoord, bepalen, dat deze met ingang van bedoelde datum geheel of gedeeltelijk aan de gemeente Dronten worden gedaan.

Artikel

11

Tegen een besluit van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, in artikel 9 of in artikel 10, staat voor elk daarbij betrokken bestuur binnen dertig dagen, te rekenen van de dag van verzending beroep bij Ons open.

Artikel

12

Artikel

13

Hoofdstuk

V

Voorzieningen in verband met verkiezingen

Artikel

14

Artikel

15

Voor de toepassing van artikel 21 der gemeentewet ten aanzien van het lidmaatschap van de krachtens artikel 14 te kiezen raad worden onder ingezetenen verstaan zij, die hun werkelijke woonplaats hebben binnen het in artikel 2 omschreven gebied.

Artikel

16

Het indelen in stemdistricten en het benoemen van de leden en de plaatsvervangende leden van het hoofdstembureau en van de stembureaus voor de in artikel 14 bedoelde verkiezing geschieden vóór een door Onze Minister van Binnenlandse Zaken te bepalen dag door de Landdrost van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders".

Artikel

17

Voor zover met betrekking tot de in artikel 14 bedoelde verkiezing ingevolge enig wettelijk voorschrift medewerking moet worden verleend door de raad, door burgemeester en wethouders of door de burgemeester, onderscheidenlijk door Gedeputeerde Staten of door Onze commissaris in de provincie, geschiedt dit door de Landdrost van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" onderscheidenlijk door Gedeputeerde Staten van Gelderland of door Onze commissaris in die provincie.

Artikel

18

De beslissing betreffende de geloofsbrieven van de overeenkomstig artikel 14 gekozen leden geschiedt vóór een door Onze Minister van Binnenlandse Zaken te bepalen dag door de adviesraad tot bijstand van de Landdrost van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders".

Artikel

19

Hoofdstuk

VI

Rechtspositie van ambtenaren

Artikel

20

Artikel

21

Indien het bevoegde gezag besluit tot wijziging of vervanging van de voorschriften betreffende de rechtstoestand van het gemeentepersoneel worden voor de bezoldiging of de wedde van de in artikel 20 bedoelde ambtenaren tenminste de diensttijd en de bezoldigingsregeling of wedderegeling in aanmerking genomen, welke bij of ten aanzien van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" op de dag vóór die van inwerkingtreding van deze wet voor de berekening van hun bezoldiging of wedde zouden hebben gegolden.

Artikel

22

De Landdrost van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" benoemt uit de in artikel 20 bedoelde ambtenaren met ingang van de dag van inwerkingtreding dezer wet een tijdelijke secretaris en een tijdelijke functionaris, belast met de taak van een ontvanger, van de gemeente Dronten. Deze benoemingen worden geacht door de raad van de gemeente Dronten te zijn gedaan. Zij gelden tot de dag, waarop de raad overeenkomstig de gemeentewet een definitieve voorziening heeft getroffen.

Artikel

23

De ambtenaren, die door de toepassing van artikel 20 naar de gemeente Dronten overgaan, aanvaarden hun werkzaamheden op de dag van inwerkingtreding dezer wet. De eden of beloften, in verband met hun ambt afgelegd worden geacht mede op die dienstvervulling betrekking te hebben.

Artikel

24

De leidsters, onderwijzers en leraren, werkzaam aan de openbare scholen, welke zijn gevestigd in het in artikel 2 omschreven gebied, gaan met ingang van de dag van inwerkingtreding dezer wet in zoverre over in dienst van de gemeente Dronten, op dezelfde voet als die waarop zij op de dag, vóór die van inwerkingtreding dezer wet, werkzaam waren in het gebied van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders".

Hoofdstuk

VII

Voorzieningen in verband met de toepassing van enkele administratieve wetten

Artikel

25

Artikel

26

Artikel

27

Artikel

28

Artikel

29

Met betrekking tot zaken, de dienstplicht betreffende, met inbegrip van de mobilisatieuitkeringen, vinden de voorschriften door of namens Onze Minister van Defensie gegeven ter zake van verhuizing, overeenkomstige toepassing ten aanzien van de overgang van personen van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" naar de gemeente Dronten krachtens deze wet.

Artikel

30

Met betrekking tot zaken, de noodwachtplicht betreffende, vinden de voorschriften, door Onze Minister van Binnenlandse Zaken gegeven ter zake van verhuizing, overeenkomstige toepassing ten aanzien van de overgang van personen van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" naar de gemeente Dronten krachtens deze wet.

Artikel

31

Kosten van bijstand, als bedoeld in de artikelen 16, 17 en 18 van de Algemene Bijstandswet ten behoeve van personen, die op of vóór de datum van inwerkingtreding dezer wet woonachtig zijn of geweest zijn in het in artikel 2 omschreven gebied, komen met ingang van die datum ten laste der gemeente Dronten.

Artikel

32

Binnen een door Ons te bepalen termijn moeten de in artikel 27 der Wegenwet bedoelde leggers zijn vastgesteld.

Artikel

33

Het door de Landdrost van het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" genomen besluit tot toetreding van dit openbaar lichaam, voor zoveel betreft het gebied van Oostelijk Flevoland, tot de gemeenschappelijke regeling voor de bescherming van de bevolking in de B-kring Gelderland a wordt met betrekking tot het in artikel 2 omschreven gebied met ingang van de dag van inwerkingtreding van deze wet geacht te zijn genomen door de burgemeester der gemeente Dronten.

Artikel

34

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

35

Deze wet is niet van invloed op de bevoegdheid van de rechter en op die van procureurs van partijen met betrekking tot zaken, op de dag, voorafgaande aan die van inwerkingtreding dezer wet, voor enig gerecht aanhangig.

Artikel

36

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

37

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Hoofdstuk

VIII

Slotbepalingen

Artikel

38

Geschillen omtrent de toepassing van deze wet, waarvan de beslissing niet aan anderen is opgedragen, worden door Ons beslist.

Artikel

39

Deze wet treedt in werking met ingang van een door Ons te bepalen dag, met uitzondering van Hoofdstuk V en de artikelen 20 en 22, die in werking treden op de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin deze wet wordt geplaatst.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Binnenlandse Zaken, H. K. J. BEERNINK.
De Minister van Justitie, C. H. F. POLAK.