Wet van 23 april 1971, houdende regelen omtrent ambulancevervoer

Wet ambulancevervoer

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een regeling te treffen inzake het vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers, in het bijzonder voor zover dit geschiedt met daarvoor ingerichte motorvoertuigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Vervallen

Artikel

4

Artikel

5

Vervallen

Artikel

6

Vervallen

Artikel

7

Artikel

8

Gedeputeerde staten bepalen, welke gegevens de aanvrage om een vergunning dient te bevatten.

Artikel

10

Een vergunning voor het verrichten van ambulancevervoer moet en mag slechts worden geweigerd indien:

 • a.

  de verlening niet in overeenstemming zou zijn met de omvang van de behoefte aan ambulancevervoer en de spreiding hiervan, zoals deze zijn vastgesteld krachtens artikel 4;

 • b.

  redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat niet of niet op de juiste wijze gevolg zal worden gegeven aan de beslissingen van degene die met de leiding van de centrale post is belast.

Artikel

11

Artikel

12

Artikel

12a

Het College sanering zorginstellingen, bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen, kan subsidie verstrekken ter voorziening in de financiële gevolgen van:

 • a.

  wijziging of opheffing van de vestigingsplaats van een centrale post;

 • b.

  sanering van ambulancevervoer ingeval een vergunning is ingetrokken op grond van artikel 12, eerste lid.

De artikelen 17, eerste en vierde tot en met achtste lid, en 37, laatste volzin, van de Wet toelating zorginstellingen zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel

13

Vervallen

Artikel

14

Vervallen

Artikel

15

Artikel

16

Vervallen

Artikel

17

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld omtrent de inschakeling bij het vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers van andere vervoermiddelen dan ambulance-auto's. Voor zover bij deze maatregel niet anders wordt bepaald, is het bij of krachtens deze wet bepaalde van overeenkomstige toepassing.

Artikel

17a

Artikel

18

Vervallen

Artikel

19

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld betreffende het aan Onze Minister verstrekken van documentatiegegevens welke van belang zijn voor een goede uitvoering van deze wet.

Artikel

20

Artikel

22

Vervallen

Artikel

23

Deze wet kan worden aangehaald als: Wet ambulancevervoer.

Artikel

24

Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip, dat voor de onderscheidene artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk
JULIANA.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. J. H. KRUISINGA.
De Minister van Justitie, C. H. F. POLAK.