Besluit van 20 augustus 1971, houdende vrijstelling van vennootschapsbelasting voor lichamen bij welke de behartiging van een algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond staat

Vrijstellingsbesluit vennootschapsbelasting

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 17 augustus 1971, nr. B 71/14163, Directie Wetgeving directe belastingen;
Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Wet op vennootschapsbelasting 1969 (Stb. 469);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Een in artikel 6 van de wet omschreven lichaam is van de belasting vrijgesteld mits, zo winst wordt behaald, deze:

  • a.

    in het jaar niet meer bedraagt dan € 7 500, dan wel in het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaren tezamen niet meer bedraagt dan € 37 500;

  • b.

    uitsluitend kan worden aangewend ten bate van een ingevolge dit artikel vrijgesteld lichaam of een algemeen maatschappelijk belang.

Artikel

1a

Een lichaam dat voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 1 is in afwijking van genoemd artikel niet van de belasting vrijgesteld, indien het lichaam dit bij het indienen van de aangifte over het jaar verzoekt.

Artikel

2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk
JULIANA.
De Staatssecretaris van Financiën, W. SCHOLTEN.
De Minister van Justitie, VAN AGT.