Besluit van 9 september 1971, houdende voorschriften tot wering van voor konijnen besmettelijke ziekten en tot bestrijding van voor nertsen besmettelijke ziekten

Besluit voorschriften wering van voor konijnen besmettelijke ziekten en tot bestrijding van voor nertsen besmettelijke ziekten

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij, van 13 juli 1971, No. J 1413, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
De Raad van State gehoord (advies van 28 juli 1971, no. 27);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 1 september 1971, No. J 1564, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

In dit besluit wordt verstaan onder:

"Minister": Onze Minister van Landbouw en Visserij.

Artikel

2

Tot wering van voor konijnen besmettelijke ziekten andere dan tularaemie kan Onze Minister de invoer en doorvoer van levende tamme konijnen uit alle of uit bepaalde door hem aangegeven landen verbieden of slechts voorwaardelijk toestaan.

Artikel

3

Ten aanzien van de bestrijding van door Onze Minister aangewezen besmettelijke ziekten van nertsen zijn de artikelen 15 tot en met 32 en 36, 37 en 38 van de Veewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel

4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Landbouw en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Landbouw en Visserij, P. J. LARDINOIS.
De Minister van Justitie, VAN AGT.