Interdepartementale Stuurgroep Coördinatie Volksgezondheid en Sociale Verzekering

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken,
Gelet op de bijlage bij het eindrapport van de kabinetsformateur, waaruit blijkt, dat de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne wordt belast met de ‘verantwoordelijkheid voor de inhoud van het verstrekkingenpakket, zoals voorzien in de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten’, en dat ‘de primaire verantwoordelijkheid voor de financiële aspecten van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten blijft berusten bij de Minister van Sociale Zaken’;
Overwegende, dat de realisering hiervan nauwe samenwerking en overleg tussen de beide betrokken departementen van algemeen bestuur vordert,

Besluiten:

Artikel

2

De Stuurgroep heeft tot taak overleg te plegen en desgevraagd of uit eigen beweging de betrokken bewindslieden van advies te dienen over:

  • a.

    aangelegenheden en ontwikkelingen, welke van belang zijn voor een gecoördineerd beleid ten aanzien van de Ziekenfondswet en de A.W.B.Z. uit het oogpunt van de volksgezondheid en de sociale verzekering;

  • b.

    de wijze, waarop dit gecoördineerde beleid moet worden gerealiseerd in de taakvervulling van de beide departementen van algemeen bestuur.

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Deze beschikking wordt in de Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage
De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, L. B. J.Stuyt
De Minister van Sociale Zaken, J.Boersma
De Staatssecretaris van Sociale Zaken, J. G.Rietkerk