Aanwijzing oppervlaktewateren (Gelderland)

Aanwijzing oppervlaktewateren (Gelderland)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op het advies van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland van 14 juli 1971, kenmerk 2939/149-1103;
Gelet op de ingekomen ambtsberichten;

Besluit:

aan te wijzen als oppervlaktewateren ten aanzien waarvan de in artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland:

  • 1.

    het Apeldoornsch Kanaal, met uitzondering van de met de IJssel in open verbinding staande kanaalpanden te Dieren en te Hattem;

  • 2.

    de sloten langs de rijkswegen, zulks voorzover deze wateren zijn gelegen binnen de provincie Gelderland en in beheer zijn bij het Rijk.

Deze beschikking treedt in werking op de dag na die van de afkondiging in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 1971.

's-Gravenhage
De Minister voornoemd,
Namens de Minister,
De loco-directeur-generaal van de Rijkswaterstaat.