Beschikking ex artikel 3 Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Friesland)

Aanwijzing oppervlaktewater

Beschikking ex artikel 3 Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Friesland)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op het advies van Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland van 28 juni 1971 kenmerk afd. 4, no. 9.473;
Gelet op het ingekomen ambtsbericht;

Besluit:

aan te wijzen als oppervlaktewater ten aanzien waarvan de in artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland:

het in beheer bij het Rijk zijnde kanaal Dokkum-Gerben Allesverlaat.

Deze beschikking treedt in werking op de dag na die van de afkondiging in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 1971.

's-Gravenhage
De Minister voornoemd,
Namens deze,
De directeur-generaal van de Rijkswaterstaat.