Aanwijzing als oppervlaktewater (Utrecht)

Aanwijzing als oppervlaktewater (Utrecht)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op het advies van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, nr. 26571 MB/18, afdeling 2, van 7 januari 1972;
Gelet op de ingekomen ambtsberichten;

Besluit:

aan te wijzen als oppervlaktewateren, ten aanzien waarvan de in artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, de sloten gelegen langs wegen en dijken, voorzover gelegen binnen de provincie Utrecht en in beheer bij het Rijk.

Deze beschikking treedt in werking op de dag na die van afkondiging in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 1971.

's-Gravenhage
De Minister voornoemd,
Namens de Minister,
De directeur-generaal van de Rijkswaterstaat.