Aanwijzing oppervlaktewateren (Friesland)

Aanwijzing oppervlaktewateren (Friesland)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op het advies van Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland van 17 maart 1972 4e afd., nr. 5096;
Gelet op de ingekomen ambtsberichten;

Besluit:

aan te wijzen als oppervlaktewateren ten aanzien waarvan de in artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland:

de bermsloten langs de rijkswegen, voorzover gelegen in de provincie Friesland en in beheer bij het Rijk.

Deze beschikking treedt in werking op de dag van afkondiging in de Staatscourant, en werkt terug tot 1 januari 1971.

's-Gravenhage
De Minister voornoemd,
Namens de Minister,
De loco-directeur-generaal van de Rijkswaterstaat.