Opgaven door de bewaarders der hypotheken enz.

Opgaven door de bewaarders der hypotheken enz.

Opgaven door de bewaarders der hypotheken enz.

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

(Niet voor publikatie)

In verband met de intrekking van de Registratiewet 1917 met ingang van 1 januari 1972 is de in de artikel 77 en 78 van deze wet aan de bewaarde van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen gegeven opdracht met betrekking tot de heffing van het registratierecht op niet notarieel opgemaakte akten komen te vervallen.

Wel dient de inspecteur der registratie en successie te worden ingelicht over bepaalde rechtshandelingen welke blijken uit ter overschrijving in de openbare registers aangeboden onderhandse akten en over de expiratie van bepaalde zakelijke rechten.

Met ingang van 1 januari 1972 wordt daarom door de bewaarder aan de inspecteur der registratie en successie:

 • 1.

  aan het einde van elk kalenderjaar opgaaf verstrekt van alle in dat jaar eindigende tijdelijk verleende zakelijke genotsrechten, voor zover hieruit geen verkrijging voortvloeit door een publiekrechtelijk lichaam bedoeld in artikel 15, eerste lid, letter c, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

 • 2.

  terstond kennis gegevens, onder bijvoeging van een mechanische reproduktie van het stuk, van alle niet notarieel of door een erkende zaakwaarnemer opgemaakte akten welke ter overschrijving in de openbare registers worden aangeboden betreffende:

  • a.

   afstand van een zakelijk recht op een onroerend goed, voor zover hieruit geen verkrijging voortvloeit door een publiekrechtelijk lichaam als bovenbedoeld;

  • b.

   scheiding van een onroerende zaak welke niet behoort tot een huwelijksgemeenschap of nalatenschap, waarin de verkrijger gerechtigd was als rechtverkrijgende onder algemene titel;

 • 3.

  eveneens terstond kennis gegeven, onder bijvoeging van een mechanische reproduktie van het stuk, van ter overschrijving in de openbare registers aangeboden vonnissen tot onteigening welke niet strekken ten behoeve van een publiekrechtelijk lichaam als bovenbedoeld.