Beschikking regeling toezicht op experimenten en samenwerkingsprojecten

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
Overwegende, dat er voor de desbetreffende taken van de daarbij betrokken sectoren van het rijksschooltoezicht behoefte is aan landelijke coördinatie van de onderwijskundige vernieuwingsactiviteiten gericht op de ontwikkeling van het participatie-onderwijs, bekostigd krachtens de Experimentenwet onderwijs dan wel krachtens de geldende wettelijke voorschriften;
Dat het in verband met die coördinatie wenselijk is voor de leden van de daarvoor in aanmerking komende inspectiesectoren bindende aanwijzigingen te geven met betrekking tot de binnen het kader van de experimenten te verrichten werkzaamheden,

Besluit:

I

Met betrekking tot het toezicht op de experimenten, zijnde onderwijskundige vernieuwingsactiviteiten, bekostigd krachtens de Experimentenwet onderwijs

II

Met betrekking tot het toezicht op de samenwerkingsprojecten, zijnde onderwijskundige vernieuwingsactiviteiten, bekostigd krachtens de geldende voorschriften

III

Slotbepaling

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en kan worden aangehaald als 'Beschikking regeling toezicht op experimenten en samenwerkingsprojecten'.

De Minister van Onderwijs en WetenschappenC. vanVeen