Tegemoetkoming in schade van werknemers

De Staatssecretaris van Sociale Zaken,

Besluit:

Artikel

2

Het gemeentebestuur verbindt aan de toekenning van de tegemoetkoming de op de verwerving van andere arbeid gerichte voorwaarden, welke voor de belanghebbende ook gelden indien hem op grond van de Wet Werkloosheidsvoorziening uitkering wordt of zou zijn verstrekt.

Artikel

4

Met betrekking tot het in mindering brengen op de tegemoetkoming van een uitkering in de vorm van een geldsom of van een periodieke uitkering, welke de belanghebbende in verband met het beëindigen van zijn arbeidsverhouding van zijn gewezen werkgever ontvangt, zijn de krachtens de Wet Werkloosheidsvoorziening te dien aanzien gestelde regelen van overeenkomstige toepassing.

Artikel

5

  • a.

    Het gemeentebestuur verlaagt de tegemoetkoming of trekt deze in, indien het in artikel 20, derde lid, van de wet bedoelde schuldig handelen of nalaten van belanghebbende het gemeentebestuur reden geeft tot toepassing van artikel 14 van de Wet Werkloosheidsvoorziening, wanneer laatstgenoemde wet ten aanzien van betrokkene toepassing vindt of zou hebben gevonden.

  • b.

    De verlaging van de tegemoetkoming of de intrekking ervan geschiedt met een gelijk percentage respectievelijk voor dezelfde tijdsduur als bij toepassing van artikel 14 van de Wet Werkloosheidsvoorziening in verband met het gestelde onder a is of zou zijn bepaald.

Artikel

6

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 10 maart 1971

's-Gravenhage
De Staatssecretaris voornoemd, J. G.Rietkerk