Uitvoeringsbesluit Deltaschadewet

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Sociale Zaken.
Gelet op artikel 23 van de Deltaschadewet (Stb. 1971, 86).

Besluiten:

Artikel

1

Voor de toepassing van het bij deze beschikking bepaalde wordt verstaan onder wet: de Deltaschadewet.

Artikel

2

Voor zover niet anders is bepaald, worden voor het nemen van beslissingen op grond van hoofdstuk III van de wet of van de krachtens dat hoofdstuk gestelde regelen aangewezen de colleges van burgemeester en wethouders der gemeenten, waarin de belanghebbenden, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet woonachtig zijn.

Artikel

3

Het college van burgemeester en wethouders kan in gevallen, waarin het meent dat hiertoe aanleiding bestaat, omtrent onderwerpen, welke verband houden met de uitvoering van hoofdstuk III van de wet, advies vragen aan de door het college op grond van artikel 7 van de Wet Werkloosheidsvoorziening ingestelde Commissie Werkloosheidsvoorziening.

Artikel

5

Het Rijk vergoedt aan de gemeente voor 100% de ingevolge hoofdstuk III van de wet verstrekte netto-tegemoetkomingen, alsmede de ter zake verschuldigde loonbelasting en premies ingevolge sociale verzekeringswetten.

Artikel

7

Vervallen

Artikel

8

Vervallen

Artikel

9

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 10 maart 1971.

's-Gravenhage
De Minister van Verkeer en Waterstaat, W.Drees
De Staatssecretaris van Sociale Zaken, J. G.Rietkerk