Beschikking zijderupsenteelt

Beschikking zijderupsenteelt

De Minister van Landbouw en Visserij,
Overwegende, dat uitvoering moet worden gegeven aan Verordening (EEG) nr 845/72 van de Raad van 24 april 1972, tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bevordering van de zijderupsenteelt (Pb. E.G. nr. L 100);
Gehoord het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten,

Besluit:

Artikel

1

Voor de toepassing van deze beschikking wordt verstaan onder:

a.
minister:

Minister van Landbouw en Visserij;

b.
hoofdproduktschap:

Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten;

c.
verordening:

Verordening (EEG) nr. 845/72 van de Raad van 24 april 1972, tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bevordering van de zijderupsenteelt (Pb. E.G. nr. L 100).

Artikel

2

De overeenkomstig de verordening te verlenen steun wordt aangemerkt als een geldelijke bijdrage, bedoeld in artikel 15, van de Landbouwwet.

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Deze beschikking kan worden aangehaald als: ‘Beschikking zijderupsenteelt’; zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De secretaris-generaal,Van Setten.