Ontheffing van het bepaalde in art. 6, eerste lid van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

De Minister van Sociale Zaken,
Overwegende, dat de bestuurders van naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen een bijzondere positie innemen;
Gehoord de Centrale Commissie van Bijstand en Advies van de Raad voor de Arbeidsmarkt;

Besluit:

Artikel

2

Dit besluit wordt in de Staatscourant bekendgemaakt. Het treedt in werking met ingang van de dag van zijn bekendmaking.

Met ingang van voormelde dag wordt ingetrokken het besluit van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 10 december 1954, nr. 9340, Afd. R.A.B./D.G. (Stcrt. 242).

's-Gravenhage
De Minister voornoemd, J.Boersma