Besluit beloning plaatsvervangende inspecteurs van de Veeartsenijkundige Dienst 1973

WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 8 november 1972, nr. J. 1919, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Artikel

2

Onze Minister van Landbouw en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden toegezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan onze Minister van Financiën.

's-Gravenhage
JULIANA
De Minister van Landbouw en Visserij, P. J.Lardinois