Aanwijzing opsporingsambtenaren Nertsenwet

De Minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

Als ambtenaren, belast met de opsporing van feiten, strafbaar gesteld krachtens de Nertsenziektenwet, worden aangewezen de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst.

Artikel

2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze.
De secretaris-generaal,
Van Setten