Besluit van 13 december 1972, houdende aanwijzing van uitkeringen of bestanddelen van uitkeringen welke voor de toepassing van de loongrens voor de verplichte verzekering Ziekenfondswet niet tot het loon worden gerekend

Besluit aanwijzing van uitkeringen of bestanddelen van uitkeringen welke voor de toepassing van de loongrens niet tot het loon worden gerekend

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 20 oktober 1972, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Hoofdafd. Verz., no. 107301;
Gelet op artikel 3, vierde lid, sub a , van de Ziekenfondswet;
Gehoord de Ziekenfondsraad;
De Raad van State gehoord (advies van 1 november 1972, no. 19);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 6 december 1972, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Hoofdafdeling Verz., no. 108561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Tot een overeengekomen vaste, naar tijdsruimte en in geld vastgestelde uitkering, als bedoeld in artikel 3, vierde lid, sub a, van de Ziekenfondswet worden niet geacht te behoren:

  • a.

    toeslag, ontvangen wegens het verrichten van arbeid in ploegendienst volgens een rooster, dat voorziet in regelmatig wisselende werktijden, welke geheel of gedeeltelijk zijn gelegen tussen 7.00 uur 's avonds en 6.00 uur 's morgens;

  • b.

    uitkeringen tot dekking van op de werknemer drukkende kosten ter zake van een particuliere ziektekostenverzekering;

  • c.

    loon, dat in geblokkeerde vorm wordt gespaard ingevolge een spaarloonregeling, bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964.

Artikel

2

Ons besluit van 27 augustus 1970, Stb. 415, wordt ingetrokken.

Onze Ministers van Sociale Zaken en van Volksgezondheid en Milieuhygiëne zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken, RIETKERK.
De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, L. B. J. STUYT.
De Minister van Justitie, VAN AGT.