Teruggaafbeschikking motorrijtuigenbelasting 1973

De Staatssecretaris van Financiën,
Gelet op artikel 18 van de Wet van 29 november 1972 (Stb. 696), houdende goedkeuring en uitvoering van de op 29 mei 1972 te Luxemburg tussen Nederland, België en Luxemburg gesloten Overeenkomst tot unificatie van accijnzen,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Voor een motorrijtuig als is bedoeld in artikel 9, eerste lid, letter i van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966, waarvoor vóór 1 januari 1973 reeds motorrijtuigenbelasting is betaald over een rijtijdvak, waarvan een gedeelte valt na 31 december 1972, wordt voor dat gedeelte teruggaaf van belasting verleend nadat de inspecteur voor dat motorrijtuig op een daartoe strekkend verzoek een vergunning heeft afgegeven als is bedoeld in artikel 5 a van het Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1966 (Stb. 383).

Artikel

3

Artikel

4

Voor motorrijtuigen waarvoor door de inspecteur vóór 1 januari 1973 met toepassing van artikel 9 van het Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1966 vrijstelling is verleend van een gedeelte van de vermeerdering van de belasting blijft dat artikel van toepassing met dien verstande dat de teruggaaf slechts naar evenredigheid verleend wordt over de vóór 1 januari verstreken maanden van de in dat artikel bedoelde tijdvakken met toepassing van het achtste lid van dat artikel.

Artikel

5

's-Gravenhage
De Staatssecretaris van Financiën, Mr. W. Scholten.
Voor deze:
De directeur-generaal voor fiscale zaken in algemene dienst,C. P. Tuk