Besluit hulpverlening door trombosediensten ziekenfondsverzekering

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Besluit:

Artikel

1

Dit besluit verstaat onder trombosedienst een dienst als zodanig toegelaten erkend.

Artikel

2

De door een trombosedienst te verlenen hulp wordt verleend op voorschrift van de behandelend arts en omvat:

 • a.

  het regelmatig afnemen van bloedmonsters van de verzekerde;

 • b.

  het verrichten dan wel onder verantwoordelijkheid van de dienst doen verrichten van de noodzakelijke laboratoriumonderzoeken ter bepaling van de stollingstijd van het bloed;

 • c.

  het aan de verzekerde ter beschikking stellen van apparatuur en toebehoren waarmee hij de stollingstijd van zijn bloed kan meten;

 • d.

  het opleiden van de verzekerde, bedoeld in onderdeel c, in het gebruik van de in dat lid aangegeven apparatuur, alsmede het begeleiden van de verzekerde bij zijn metingen;

 • e.

  het geven van adviezen aan de verzekerde omtrent de toepassing van geneesmiddelen ter beïnvloeding van de bloedstolling.

Artikel

4

Dit besluit, dat kan worden aangehaald als: Besluit hulpverlening door trombosediensten ziekenfondsverzekering, wordt met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant geplaatst. Het treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn afkondiging en werkt terug tot 1 januari 1970.

Leidschendam
De Minister voornoemd, L. B. J. Stuyt