Bevoegdheden verbonden aan getuigschrift kandidaatsexamen

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens de Minister van Landbouw en Visserij,
Gelet op artikel 110 van de Overgangswet W.V.O Stb. 1967, 386);
De Onderwijsraad gehoord (advies van 17 november 1969, OR 79599 O.V.O.);
De Academische Raad gehoord (advies van 14 juli 1970, AR 1191),

Besluit:

Artikel

1

Aan het getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd kandidaatsexamen aan een Nederlandse universiteit of hogeschool, in het bezit van hem die op grond van dit kandidaatsgetuigschrift, gedurende een aaneengesloten tijdvak van ten minste twee jaren in de periode van 1 augustus 1968 tot 1 juli 1975, in een betrekking die ten minste gemiddeld 10 leseenheden (hieronder tevens te begrijpen taakeenheden en diensteenheden) per week heeft omvat, onderwijs heeft gegeven aan een of meer scholen voor voortgezet onderwijs, is de bevoegdheid verbonden tot het geven van voortgezet onderwijs aan de scholen, die in de bijlage, bedoeld in hoofdstuk 1 van titel VI van de Overgangswet W.V.O., zijn aangeduid met de nummers, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 en 23, in het vak of de vakken door de minister op verzoek van de bezitter van het getuigschrift aan te wijzen.

Artikel

2

Een verzoek om aanwijzing van het vak of de vakken, bedoeld in het vorige artikel, wordt schriftelijk ingediend voor 1 juli 1975.

Artikel

3

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum waarop zij in de Nederlandse Staatscourant wordt bekendgemaakt.