Aanwijzing als oppervlaktewateren (Drenthe)

Aanwijzing als oppervlaktewateren (Drenthe)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op het advies van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe van 28 maart 1972, nr. 55/901, 2e afdeling;
Gelet op de ingekomen ambtsberichten:

Besluit:

aan te wijzen als oppervlaktewateren ten aanzien waarvan de in artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe:l

  • Het Meppelerdiep;

  • De Drentsche Hoofdvaart;

  • Het Noord-Willemskanaal;

  • Het Verbindingskanaal om Assen;

  • de Mond van het oude Diep nabij de Kaap te Meppel;

  • het Van Holthe's vaartje;

  • het benedenpand van de Molenwijk te smilde;

  • de waterleiding ten zuiden van het Veenhuizer kanaal;

  • de waterleidingen en sloten langs de rijkswegen.

een en ander voor zover genoemde wateren zijn gelegen binnen de provincie Drenthe en in beheer zijn bij het Rijk.

Deze beschikking treedt in werking op de dag na die van de afkondiging in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 1973.

's-Gravenhage
De Ministervoornoemd,
Namens de Minister,
De directeur-generaal van de Rijkswaterstaat, J.Kars. I.d.-g