Aanwijzing als oppervlaktewateren

Aanwijzing als oppervlaktewateren

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op het advies van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 14 maart 1973, kenmerk afd. I, G nr. 122.180;
Gelet op de ingekomen ambtsberichten;

Besluit:

aan te wijzen als oppervlaktewateren ten aanzien waarvan de in artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant;

het Peelkanaal, voor zover gelegen binnen het waterschap De Maaskant;

de bermsloten langs de rijkswegen, voor zover gelegen binnen de waterschappen De Maaskant en De Alm.

Deze beschikking treedt in werking op de dag na die van afkondiging in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 1973.

's-Gravenhage