Besluit van 18 juli 1973, houdende regelen inzake de keuring van types van motorrijtuigen terzake van luchtverontreiniging

Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 29 maart 1973, Directoraat-Generaal voor de Milieuhygiëne, Sector Lucht, Nr. 101549, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
Gezien Reglement no. 15, behorende bij de Overeenkomst van 20 maart 1958 betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen (Trb. 1959, 83) en de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de luchtverontreiniging door gassen afkomstig van motoren met elektrische ontsteking in motorvoertuigen, nr. 70/220/EEG (Pb. E.G. L 76);
Gezien het advies van de Raad inzake de luchtverontreiniging van 6 december 1972, nr. RvL 306;
De Raad van State gehoord (advies van 16 mei 1973, no. 28);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 12 juli 1973, DG MH/SL, nr. 105300, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk

I

Algemene bepalingen

Artikel

1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • Verordening (EG) 595/2009: Verordening (EG) nr.595/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 en Richtlijn 2007/46/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 80/1269/EEG, 2005/55/EG en 2005/78/EG (PbEU 2009, L 188);

  • Verordening (EG) 715/2007: Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (PbEU 2007, L 171).

Hoofdstuk

II

Verbodsbepalingen

Artikel

2

Artikel

2a

Vervallen

Artikel

2b

Vervallen

Artikel

3

Artikel

3a

Vervallen

Artikel

4

Vervallen

Hoofdstuk

III

Typekeuring

Artikel

5

Vervallen

Artikel

6

Vervallen

Artikel

7

Vervallen

Artikel

8

Vervallen

Artikel

9

Vervallen

Artikel

10

Vervallen

Hoofdstuk

IV

Beroep

Artikel

11

Vervallen

Artikel

12

Vervallen

Hoofdstuk

V

Keuringsreglement

Artikel

13

Vervallen

Hoofdstuk

VI

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel

14

Vervallen

Artikel

14a

Vervallen

Artikel

15

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Porto Ercole
JULIANA.
De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, I. VORRINK.
De Minister van Justitie a.i., DE GAAY FORTMAN.