Besluit van 28 september 1973, houdende toepassing van de artikelen 45 en 48 van de Veewet

Besluit ex artikelen 45 en 48 Veewet

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij a.i. van 20 augustus 1973, no. J. 1476, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
De Raad van State gehoord (advies van 12 september 1973, no. 23);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 21 september 1973, no. J. 1710, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Ter wering van andere besmettelijke veeziekten dan genoemd in artikel 7 van de Veewet zijn de artikelen 12-14 van die wet van toepassing.

Artikel

2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag, volgende op de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het is geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Landbouw en Visserij, T. BROUWER.
De Minister van Justitie, VAN AGT.