Aanwijzing als oppervlaktewateren

Aanwijzing als oppervlaktewateren

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

de bermsloten langs de rijkswateren, voor zover gelegen binnen het gebied van de waterschappen de Aa en de Dommel en voor zover in beheer bij het Rijk, aan te wijzen als oppervlaktewateren ten aanzien waarvan de bedoelde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant.

Deze beschikking treedt in werking op de dag na die van afkondiging in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 1971.