Inschrijving van accountants-administratieconsulenten

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel

1

Het bedrag dat moet worden betaald bij het indienen van een aanvrage om inschrijving als accountant-administratie-consulent wordt vastgesteld op f 100.

Artikel

2

Bij de aanvrage in artikel I bedoeld moeten de volgende bescheiden worden overgelegd:

  • a.

    drie volledig ingevulde, gedateerde en door de aanvrager ondertekende exemplaren van een formulier, waarvan de tekst overeenkomt met die van de bij deze beschikking behorende bijlage;

  • b.

    een fotocopie of gewaarmerkt afschrift van een der in artikel 10 van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten (Stb. 1972, 748) bedoelde bewijsstukken.

Artikel

3

Het bedrag dat moet worden betaald bij het indienen van een beroepschrift tegen een beslissing tot weigering van de inschrijving als accountant-administratieconsulent wordt vastgesteld op f 100.

Artikel

4

's-Gravenhage
De Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M.Hazekamp