Besluit van 20 mei 1974, houdende regelen omtrent het examen, bedoeld in artikel 60 van de Wet op de Accountants- administratieconsulenten

Examenbesluit accountants-administratieconsulenten

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken en van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, dr. A. Veerman, van 25 februari 1974, no. 674/121 W.J.A.;
De Raad van State gehoord (advies van 20 maart 1974, no. 11);
Gezien het nader rapport van de vorengenoemde Staatssecretarissen van 15 mei 1974, no. 674/328 W.J.A.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk

I

Algemene bepalingen

Hoofdstuk

II

Eisen voor de toelating tot het examen

Artikel

2

Hoofdstuk

III

Examen en vrijstellingen

Artikel

3

Artikel

4

Hoofdstuk

IV

Inrichting van het examen

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

7

Artikel

8

De kandidaat is verplicht zich op verzoek van een van de in artikel 5 bedoelde leden van de examencommissie of surveillanten te legitimeren door het overleggen van een identiteitsbewijs, voorzien van een gewaarmerkt fotografisch portret.

Artikel

9

Artikel

10

Onze Minister van Economische Zaken stelt, in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, nadere regelen vast omtrent de inrichting van het examen alsmede regelen omtrent de beoordeling der kandidaten.

Hoofdstuk

V

Slotbepaling

Artikel

11

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk
JULIANA.
De Staatssecretaris van Economische Zaken, TH. M. HAZEKAMP.
De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, A. VEERMAN.
De Minister van Justitie, VAN AGT.