Wet van 19 december 1974, houdende regelen met betrekking tot de prijzen en de tarieven voor het leveren van aardgas

Wet aardgasprijzen

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de mogelijkheid te openen minimumprijzen vast te stellen voor de afzet in het binnen- en buitenland van in Nederland en in het Nederlandse deel van het continentaal plat gewonnen aardgas, alsmede aanwijzingen te geven omtrent de tarieven, die bij het leveren van aardgas aan degenen, die dat in Nederland verbruiken, worden toegepast, ten einde een goede energievoorziening te bevorderen en de opbrengst uit aardgas voor de Staat te vergroten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Indien een levering van aardgas plaatsvindt, waarop een krachtens artikel 2, eerste lid, vastgesteld verbod van toepassing is, zonder dat de afnemer zich heeft verplicht daarvoor tenminste de door Onze Minister vastgestelde prijs te betalen of indien de afnemer bedoelde verplichting niet in acht neemt, is Onze Minister bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang om verdere levering te beletten.

Artikel

5

Vervallen

Artikel

6

Artikel

7

De Staat is niet aansprakelijk voor schade, welke voortvloeit uit toepassing van deze wet.

Artikel

8

Vervallen

Artikel

9

Vervallen

Artikel

10

Deze wet kan worden aangehaald als: Wet aardgasprijzen.

Artikel

11

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Economische Zaken, R. F. M. LUBBERS.
De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, L. J. BRINKHORST.
De Minister van Justitie, VAN AGT.
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, POLAK.
De Minister van Justitie, VAN AGT.