Instelling Adviescommissie Beeldende Kunsten Buitenland

De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,
Overwegende, dat het voor de confrontatie van hedendaagse Nederlandse beeldende kunst met het publiek in het buitenland van belang is meer samenhang te brengen in het tentoonstellingsbeleid en in de informatieverstrekking;
Gehoord de Raad voor de Kunst, de Coördinatie-commissie voor Buitenlandse Tentoonstellingen, de Adviescommissie voor de Coördinatie van tentoonstellingen van Nederlandse Gebonden Kunst in het Buitenland en de Werkgroep ‘Voorlichting buitenland over beeldende kunst en bouwkunst in Nederland’.

Besluit:

Artikel

1

Ingesteld wordt een Adviescommissie Beeldende Kunsten Buitenland, verder te noemen: de commissie.

Artikel

2

De commissie heeft tot taak desgevraagd dan wel uit eigen beweging voorstellen te doen aan de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, verder te noemen de Minister, inzake:

 • a.

  de aard en de omvang van tentoonstellingen van hedendaagse beeldende kunst en van architectuur voor presentatie in het buitenland, dan wel de deelneming door Nederland aan internationale manifestaties in het buitenland;

 • b.

  de benoeming van deskundigen of projectgroepen, die worden belast met het samenstellen van tentoonstellingen;

 • c.

  de voorlichting over Nederlandse beeldende kunst en bouwkunst in het buitenland;

 • d.

  de mogelijkheden om de Nederlandse beeldende kunst en bouwkunst te betrekken bij de invulling van culturele verdragen met het buitenland.

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

De vergaderingen van de commissie en van de projectgroepen kunnen worden bijgewoond door twee door de Minister aan te wijzen ambtenaren van zijn departement. Deze hebben een raadgevende stem.

Artikel

6

Artikel

7

De commissie vergadert ten minste vier maal per jaar en bovendien zo dikwijls als de voorzitter zulks nodig oordeelt of ten minste twee leden het verlangen daartoe schriftelijk, onder opgave van redenen, aan de voorzitter hebben kenbaar gemaakt.

Artikel

8

Besluiten van de commissie worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel

9

De deskundigen of projectgroepen, genoemd in artikel 2, onder b, hebben tot taak te adviseren over de inhoud van een tentoonstelling. Zij kunnen tevens adviseren over de informatieve begeleiding van de tentoonstelling. Voor zover nodig ontvangen zij een zorgvuldig geformuleerde opdracht.

Artikel

10

Artikel

11

De projectgroepen kiezen uit hun midden een voorzitter.

Artikel

12

De voorstellen, nota's en rapporten van de commissie en van de projectgroepen worden vastgesteld bij meerderheid van stemmen der leden. De stukken worden schriftelijk aan de Minister aangeboden, leder lid is bevoegd een afwijkende mening daarin te doen opnemen.

Artikel

13

De kosten, voortvloeiende uit de door of namens dan wel in opdracht van de commissie verrichte werkzaamheden komen, na verkregen goedkeuring van de Minister, ten laste van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

Artikel

14

Aan de deskundigen en aan de leden van de projectgroepen kan een vergoeding worden toegekend voor hun werkzaamheden, waarvan het bedrag door de Minister, na overleg met de commissie en de betrokkenen, zal worden vastgesteld.

Artikel

15

Aan de leden van de commissie en van de projectgroepen en aan de deskundigen wordt uit 's Rijkskas vergoeding van reis- en verblijfkosten verleend, volgens de regelen, welke voor de vergoeding van reis- en verblijfkosten wegens reizen voor 's Rijks dienst gelden voor categorie A.

Artikel

16

Artikel

17

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de adviescommissie geschiedt met inachtneming van de ter zake geldende bepalingen van het Besluit Post- en Archief zaken rijksadministratie 1950 (Stb. K 425) op overeenkomstige wijze als ten departemente van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

De bescheiden worden bij opheffing van de adviescommissie opgenomen in het archief van het departement.

Artikel

18

Rijswijk (Z.-H.)
De Minister voornoemd, H. W. vanDoorn