Instelling begeleidingscommissie voor functie F2

De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,
Overwegende, dat het wenselijk is een nader inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de functie F2 als bedoeld in de richtlijnen voor de subsidiëring van kaders ter vervulling van de kernfunctie; ‘bijdragen tot de doeleinden van de samenlevingsopbouw vanuit levens- en/of wereldbeschouwelijke groepen’:
Mede gelet op de adviezen van de commissie voor aangelegenheden inzake de organen van samenwerking, neergelegd in haar eindrapport,

Besluit:

Artikel

1

Ingesteld wordt een begeleidingscommissie voor de functie F2, hierna te noemen: de commissie.

Artikel

2

De commissie heeft tot taak:

 • a.

  Het volgen van de ontwikkelingen van de F2-functie in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Maatschappelijke Opbouw.

 • b.

  Het vaststellen van de procedure met betrekking tot onderzoek, rapportage (vaststelling rapportageformulieren) en evaluatie (opstellen evaluatiecriteria) van de F2-functie in overleg met het N.I.M.O.

Artikel

3

Artikel

4

De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk voegt aan de commissie toe:

 • a.

  een secretaris;

 • b.

  twee adviseurs.

Artikel

5

De voorstellen, nota's en rapporten van de commissie worden vastgesteld bij meerderheid van stemmen en schriftelijk aan de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aangeboden. Ieder lid is bevoegd een afwijkende mening daarin te doen opnemen.

Artikel

6

Aan de voorzitter en de niet-ambtelijke leden wordt uit 's Rijks kas vergoeding voor reis- en verblijfkosten verleend volgens de regelen, welke voor de vergoeding van reis- en verblijfkosten wegens reizen voor 's Rijksdienst gelden voor categorie A.

Artikel

7

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt met inachtneming van de ter zake geldende bepalingen van het Besluit post- en archiefzaken rijksadministratie 1950 (Stb. K-425), op overeenkomstige wijze als ten departemente van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. De bescheiden worden bij opheffing van de commissie in het archief van het departement van Cultuur. Recreatie en Maatschappelijk Werk opgenomen.

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar plaatsing in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 1 oktober 1974.

Afschrift wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan de belanghebbenden.

Rijswijk (Z.-H.)
De Staatssecretaris voornoemd, W.Meijer