Beschikking Melkstandaardisatie 1975

De Minister van Landbouw en Visserij,
Gehoord het Produktschap voor Zuivel en het Bedrijfsschap Detailhandel in Melk en Melk- en Zuivelprodukten,

Besluit:

Artikel

1

Deze beschikking verstaat onder:

minister:

de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

rauwe melk en gestandaardiseerde melk:

hetgeen hieronder in het in artikel 1 van het Melkbesluit (Warenwet) 1974, onder b en c gestelde, wordt verstaan;

halfvolle melk:

het in artikel 5 van het Melkbesluit (Warenwet) 1974 bedoelde produkt.

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

De Minister kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het bij deze beschikking bepaalde.

Artikel

5

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De secretaris-generaal, VanSetten .