Besluit van 11 juli 1975, houdende regelen betreffende de inhoud en dagtekening van de akte, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de Colportagewet

Besluit akten van colportageovereenkomsten

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Onze Minister van Justitie van 3 juni 1975, no. 675/319 W.J.A., gehoord de Commissie Uitvoeringsvoorschriften Colportagewet, door de Sociaal-Economische Raad ingesteld op grond van artikel 43 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K 22);
Gelet op de artikelen 24, tweede lid, onder b, en 25, derde lid, van de Colportagewet (Stb. 1973, 438);
De Raad van State gehoord (advies van 25 juni 1975, no. 10);
Gezien het nader rapport van voornoemde Staatssecretaris en Onze voornoemde Minister van 9 juli 1975, no. 675/375 W.J.A.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Indien voor een overeenkomst overeenkomstig artikel 24, eerste lid, van de Colportagewet (Stb. 1992, 71) een akte vereist is, dient door de bij de overeenkomst partij zijnde eigenaar of eigenaren van de onderneming, waarin, onderscheidenlijk voor rekening waarvan, de colporteur werkzaam is, te worden zorggedragen, dat:

 • a.

  in de akte wordt vermeld:

  • 1.

   de naam en het adres van de colporteur;

  • 2.

   indien de onderneming in Nederland is gevestigd, de Kamer van Koophandel, waarbij de onderneming is ingeschreven en het nummer, waaronder die inschrijving is geschied;

  • 3.

   het totaal van de betalingen, ingevolge de overeenkomst of het goederenkrediet door de in artikel 25, eerste lid, van de Colportagewet bedoelde partij te verrichten;

  • 4.

   de datum waarop de overeenkomst wordt aangegaan;

 • b.

  het gedeelte van de akte, dat begint na de plaats, die bestemd is voor het plaatsen van de handtekeningen, wordt opgemaakt overeenkomstig een door Onze Ministers van Economische Zaken en van Veiligheid en Justitie vastgesteld model;

 • c.

  de inhoud van de akte duidelijk leesbaar is;

 • d.

  de akte ten hoogste de volgende afmetingen heeft:

  • 297

   mm bij 210 mm (A4).

Artikel

2

Onze Ministers van Economische Zaken en van Veiligheid en Justitie stellen het in artikel 1, onder b, bedoelde model aldus vast, dat:

Artikel

3

Vervallen

Artikel

4

Vervallen

Artikel

5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit akten van colportageovereenkomsten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
Juliana
De Staatssecretaris van Economische Zaken, Th.M. Hazekamp
De Minister van Justitie, Van Agt
De Minister van Justitie a.i., De Gaay Fortman