Beschikking ex artikel 3 Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Zeeland)

Uitoefening bevoegdheid t.a.v. oppervlaktewateren

Beschikking ex artikel 3 Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Zeeland)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op de adviezen van Gedeputeerde Staten van Zeeland, dd. 12 april 1972. nr. 271/126/72/126, 2e afdeling, en dd. 1 juni 1973, nr. 2683/72/184/73/132, 2e afdeling;
Gelet op de ingekomen ambtsberichten;

Besluit:

aan te wijzen als oppervlaktewateren ten aanzien waarvan de in artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland:

  • de oostelijke en westelijke rijkswaterleiding in Oost-Zeeuws-Vlaanderen;

  • de langs de rijkswegen in Zeeland gelegen bermsloten, een en ander voorzover genoemde wateren in beheer zijn bij het Rijk.

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 1975.