Instellingsregeling Rijkskwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwprodukten

De Minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

Er is, te Wageningen, een Rijkskwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwprodukten, hierna te noemen: Instituut.

Artikel

2

Artikel

3

De leiding van het Instituut berust bij een directeur Zo nodig kunnen een of meer adjunct directeuren worden benoemd.

Artikel

4

Artikel

5

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij, Van derStee