Eerstegraads onderwijsbevoegdheid d.m.v. m.o.-examen

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
Overwegende, dat het gewenst is dat de bezitters van een akte van bekwaamheid van de tweede graad, behaald aan een krachtens de Experimentenwet onderwijs uit de openbare kas bekostigd instituut voor de opleiding van leraren, voor het vak waarin het examen op tweedegraads niveau is afgenomen, in staat worden gesteld door middel van het afleggen van een m.o.-examen in dat vak een eerstegraads onderwijsbevoegdheid te behalen;
De Onderwijsraad gehoord (advies van 6 oktober 1975, nr. OR 11/411 A.V.O.),

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Onder de in de voorgaande artikelen genoemde akten van bekwaamheid van de tweede graad werden verstaan de akten van bekwaamheid van de tweede graad die behaald zijn aan de krachtens de Experimentenwet onderwijs uit de openbare kas bekostigde instituten voor de opleiding van leraren.

Artikel

4

Deze beschikking, welke zal worden bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant, treedt in werking met ingang van de datum van die bekendmaking.