Besluit van 24 december 1975, houdende regeling van examengeld, verschuldigd voor toelating tot een der examens ter verkrijging van certificaten als bedoeld in artikel 23 van het Reglement betreffende de Radioberichtgeving, behorende bij het Internationale Verdrag betreffende de Verreberichtgeving (Montreux 1965; Trb. 201 - 1966)

Examengeldenbesluit Radiotelegrafie en -telefonie

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op voordracht van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 9 december 1975, nummer 751209/1, Centrale Directie der PTT;
Overwegende dat het wenselijk is de regeling van het examengeld, dat verschuldigd is voor de toelating tot een der examens ter verkrijging van certificaten, als bedoeld in bovengenoemd Reglement, opnieuw vast te stellen;
De Raad van State gehoord (advies van 17 december 1975, nr. 23);
Gezien het nader rapport van voornoemde staatssecretaris van 23 december 1975, nr. 751223/3;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Voor iedere toelating tot een van de examens ter verkrijging van certificaten, als bedoeld in artikel 23 van het Reglement betreffende de Radioberichtgeving behorende bij het in 1965 te Montreux gesloten Internationaal Verdrag betreffende de Verreberichtgeving, wordt onder nader door de directeur-generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie vast te stellen voorwaarden, een examengeld betaald als hieronder aangegeven:

 • a.

  voor het examen ter verkrijging van het Rijkscertificaat Radio-officier der 2e klasse: 45 gulden;

 • b.

  voor het examen ter verkrijging van het Rijkscertificaat Radio-officier der 1e klasse: 60 gulden;

 • c.

  voor het examen ter verkrijging van het bijzonder Certificaat Radiotelegrafie: 45 gulden;

 • d.

  voor het examen te verkrijging van het Algemeen Certificaat Radiotelefonie: 20 gulden;

 • e.

  voor het examen ter verkrijging van het Beperkt Certificaat Radiotelefonie: 15 gulden.

Artikel

2

Het Besluit van 3 december 1969 (Stb. 610) wordt hiermede ingetrokken.

Artikel

3

Dit Besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1976. Het kan worden aangehaald als "Examengeldenbesluit Radiotelegrafie en -telefonie".

Lasten en bevelen dat dit besluit (met de daarbij behorende nota van toelichting) in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
Juliana
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, M.H.M. van Hulten
De Minister van Justitie a.i., De Gaay Fortman