Aanwijzing oppervlaktewateren, onder beheer van het Rijk, in het Amsterdams havengebied

Aanwijzing oppervlaktewateren, onder beheer van het Rijk, in het Amsterdams havengebied

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gezien het bericht van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 20 augustus 1973, afdeling 2A, nr. 95, en van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam van 4 september 1973, afd. P.W. 1971, nr. 495/10, inzake een nadere vaststelling van de waterkwaliteitsbeheersgrens van het Amsterdamse havengebied (stadswater);
Overwegende, dat inzake de vaststelling van deze beheersgrens met vorengenoemde colleges overeenstemming is verkregen;
Gezien de ingekomen ambtsberichten;

Besluit:

dat tot de oppervlaktewateren, onder beheer van het Rijk, als bedoeld in artikel 3, lid 1, tweede zin, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren wordt gerekend het Amsterdamse havengebied (stadswater) binnen de grenzen, als aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekening 76-ALN-029-HA