Wet van 30 juni 1976, tot uitvoering van de op 7 juni 1968 te Londen tot stand gekomen Europese Overeenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht (Trb. 1968, 142)

Uitvoeringswet Europese Overeenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voorzieningen te treffen tot uitvoering van de op 7 juni 1968 te Londen tot stand gekomen Europese Overeenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht (Trb. 1968, 142);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel

1

Onze Minister van Justitie wijst bij in de Nederlandse Staatscourant openbaar te maken besluit de onder zijn Ministerie ressorterende dienst aan, welke wordt belast met de taak van ontvangend orgaan en verzendend orgaan als bedoeld in artikel 2 van de op 7 juni 1968 tot stand gekomen Europese Overeenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht (Trb. 1968, 142).

Artikel

2

Als rechterlijke autoriteiten in de zin van artikel 3 van de in het voorgaande artikel genoemde overeenkomst gelden de rechterlijke macht en het openbaar ministerie alsmede alle overige personen of colleges welke in Nederland bij de wet met rechtspraak zijn belast, daaronder begrepen de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State.

Artikel

3

Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen dag.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk
Juliana
De Minister van Justitie, Van Agt
De Minister van Justitie a.i., De Gaay Fortman