Gewijzigde toepassing Beschikking afkoop potentiële toedelingsrechten in het agrarisch gedeelte van Midden-Delfland

De Minister van Landbouw en Visserij,
overwegende, dat het gewenst is in het agrarische gedeelte van het landinrichtingsgebied Midden-Delfland de verkoop dan wel het verpachten van de in dat gebied gelegen landbouwgrond aan de Stichting Beheer Landbouwgronden in bijzondere mate te bevorderen;

Besluit:

Artikel

1

Deze beschikking neemt over de begripsomschrijvingen van de Beschikking afkoop potentiële toedelingsrechten (Stcrt. 1970, 123) en verstaat voorts onder Midden-Delfland: het gebied Midden-Delfland zoals dat is aangegeven op de bij het ontwerp van wet houdende regelen met betrekking tot de reconstructie van Midden-Delfland, Tweede Kamer, zitting 1971–1972, 11740 nrs. 1 en 2, behorende kaart met uitzondering van het blijkens die kaart voor onteigening aan te wijzen gebied.

Artikel

2

In afwijking van het bepaalde in artikel 8 van de Beschikking afkoop potentiële toedelingsrechten worden de tegemoetkomingen ter zake van de verkoop dan wel het verpachten van grond behorend tot een bedrijf, waarvan op het tijdstip van de aanvrage tenminste 50% van de oppervlakte is gelegen in het landinrichtingsgebied Midden-Delfland, vastgesteld op de wijze als in artikel 3 omschreven.

Artikel

3

Artikel

4

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij, Van derStee