Instelling Stuurgroep particuliere Natuurschoonwet-landgoederen

Instelling Stuurgroep particuliere Natuurschoonwet-landgoederen

De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,
Overwegende, dat de duurzame instandhouding van particuliere, onder de Natuurschoonwet 1928 gerangschikte landgoederen wegens hun cultuurhistorische, natuurwetenschappelijke, landschappelijke en recreatieve waarden dient te worden gewaarborgd en dat het wenselijk is, dat maatregelen daartoe in een overleg tussen daarvoor in aanmerking komende organisaties en vertegenwoordigers van de rijksoverheid begeleid worden;

Besluit:

Artikel

1

Ingesteld wordt een overlegorgaan, genaamd Stuurgroep particuliere Natuurschoonwet-landgoederen, hierna te noemen de Stuurgroep.

Artikel

2

De Stuurgroep heeft tot taak het begeleiden van maatregelen, onder meer vermeld in de beleidsaanbevelingen bij het rapport over de economische en financiële problematiek van particuliere Natuurschoonwet-landgoederen (N.E.I.-rapport 1977), die gericht zijn op de duurzame instandhouding van de cultuurhistorische, natuurwetenschappelijke, landschappelijke en recreatieve waarden van deze landgoederen, zoals die in het bijzonder aanwezig zijn op de historische buitenplaatsen. Zij kan desgevraagd of uit eigen beweging voorstellen doen met betrekking tot maatregelen die dienstig kunnen zijn aan de bovengenoemde doelstellingen.

Artikel

3

Artikel

4

Tot de taak van de secretarissen behoort:

  • a.

    het onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep opstellen van voorstellen, nota's en verslagen;

  • b.

    het voorbereiden van de vergaderingen van de Stuurgroep, zulks in overleg met de voorzitter;

  • c.

    het desgevraagd of uit eigen beweging verschaffen van documentatie en informatie aan de Stuurgroep.

Artikel

5

De Stuurgroep kan met inachtneming van de bepalingen van deze beschikking haar werkzaamheden naar eigen inzicht regelen.

Artikel

6

Artikel

7

Artikel

8

De kosten, voortvloeiende uit de werkzaamheden die door, namens of in opdracht van de Stuurgroep worden verricht, behoeven de goedkeuring van de Minister en kunnen vervolgens ten laste van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk worden gebracht.

Artikel

9

Aan de leden van de Stuurgroep en aan de deskundigen, bedoeld in artikel 6, wordt uit 's Rijks kas vergoeding van reis- en verblijfkosten verleend volgens de regelen, welke ter zake wegens reizen voor 's Rijks dienst gelden of zullen gelden voor categorie A.

Artikel

10

Rijswijk (Z.H.)
De Staatssecretaris voornoemd, G. C. Wallis de Vries